• Juozo Grušio 100-osios gimimo metinės

   Juozo Grušio 100-osios gimimo metinės

   Juozas Grušys gimė 1915 m. kovo 20 d., Kulių valsčiuje, Plungės r., knygnešio šeimoje. Kuliuose pradžios mokykloje baigęs 6 skyrius, nuo 1930 m. mokėsi Kauno amatų mokykloje. 1935 m. baigė Naradavo (Biržų r.) žemės ūkio mokyklą. 1936–1937m. tarnavo Nepriklausomos Lietuvos Respublikos kariuomenėje, Geležinio Vilko trečiajame dragūnų pulke. Nuo 1939 m. dirbo Lietuvos Valstybės Saugumo Departamente. Sovietams okupavus Lietuvą Juozas Grušys priklausė Lietuvos Aktyvistų frontui, buvo 1941 m. birželio 23 d. sukilimo dalyvis. Nacių okupacijos metais įsijungė į pogrindinę rezistencinę veiklą. Už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame 1944 m. NKVD suimtas ir 1945 m. birželio 8 d. Karo tribunolo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Jo žmona Magdelena Grušienė taip pat platino antisovietinę literatūrą, už tai ir ji buvo NKVD suimta ir ištremta į Vorkutos (Komija) lagerį. 1955 metais grįžusi į Lietuvą, rado uošvės augintas dukreles, kurioms pašventė visą likusį gyvenimą. Magdelena Grušienė mirė 1999 m. vasario 22 d., palaidota Petrašiūnų kapinėse, Kaune, prie Lietuvos kančių memorialo.
   Juozas Grušys priklausė tai lietuvių kartai, kuri pakėlė sunkiausią sovietinės ir nacių okupacijų naštą. Poetas-slapyvardžiu Žilvinis - rašė eilėraščius, platino antisovietinę spaudą, visą savo gyvenimą pašventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo veiklai. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai, kurios veiklą plačiai aprašė išleistoje knygoje "Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga 1940-2000 m. ". Eilėraščių rinkinyje „Jonvabalių kraujas” (1993) jis - Aisčių ainis ŽILVINIS įvade rašė „...su prakeikimais ir maldomis, sudedu greta senos ir garbingos Aisčių Giminės, Lietuvių Tautos Sūnų ir Dukrų kaulų, palaidotų Tėvynės masinių žudynių vietose, bekraštės Sibiro taigos ir Užpoliarės amžino įšalo platybėse, bei kitų kraštų kapuose, kad laiko tikrintoja Istorija radusi galėtų kaip priekaištą mesti į veidą akis užsidengusiai Temidei ir bent apytikriai parodytų Ateitį kuriančiai žmonijai– mano tautos likimą“. Eilėraščių knyga pavadinimu „Šiaurės pašvaistės“ (1994) – tai lyg Malda Motinai Tėvynei. „Žaltvykslės“ (1995) skirta Lietuvos laisvės kovotojų sąjungai. 1998 metais parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“, skirtą Romo Kalantos atminimui.
   Juozas Gryšys mirė 2002 m., palaidotas Kaune. Už veiklą, dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, po mirties apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu (2003–05–12). Juozas Grušys lietuvių literatūroj išlieka kaip asmenybė palikusi nematerialųjį paveldą ateinančioms kartoms. Todėl, Kauno IX forto muziejaus Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius kviečia iš arčiau susipažinti su šia neeiline asmenybe ir daugiau sužinoti apie jo indėlį Lietuvos literatūros puoselėjimui.

Parodos objektai

   
 • Juozas Grušys Vorkutos (Komija) lageryje.

  Juozas Grušys Vorkutos (Komija) lageryje., 1954 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Juozas Grušys Vorkutos (Komija) lageryje.

  Juozas Grušys gimė 1915 kovo mėn.20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003.05.12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Juozas Gušys Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos suvažiavime.

  Juozas Gušys Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos suvažiavime., 1995 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos suvažiavime, kalba Juozas Grušys. Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga-Lietuvos prozininkų, poetų, publicistų, dramaturgų, vertėjų bei kritikų bendrija, įkurta 1990 m. kovo 6 d. prie Lietuvos kultūros fondo. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga nuo 1999 m. rengia „Vasaros poezijos šventę“ Kaune. 1990–1991 m. leido žurnalą „Keturi vėjai“, nuo 2009 m. leidžia kultūros, kūrybos ir tautotyros mėnraštį „Gintaro gimtinė“. Nuo 2004 m. turinti asociacijos statusą.

 • Eilėraščių rinktinė „Jonvabalių kraujas“, autorius Juozas Grušys- Žilvinis.

  Eilėraščių rinktinė „Jonvabalių kraujas“, autorius Juozas Grušys- Žilvinis., 1993 m.

  Juozas Grušys

  Eilėraščių rinktinė „Jonvabalių kraujas“, autorius,– Juozas Grušys-Žilvinis. 1993 m. Juozo Grušio lyrikos knyga gimė tremties šaltyje iš ilgesio ir meilės, neapykantos ir tikėjimo. Tai tragiška poetinė ne tik autoriaus, bet ir visos pokario kartos biografija.

   Juozas Grušys gimė 1915 kovo mėn.20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003-05-12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Marija Magdelena Šalkauskaitė Grušienė ir Juozas Grušys.

  Marija Magdelena Šalkauskaitė Grušienė ir Juozas Grušys., 1995–1999 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Magdelena Šalkauskaitė Grušienė ir Juozas Grušys.  Magdelena Grušienė 1945 m. vasario 8 d. NKVD suimta, apkaltinta anitsovietine agitacija, bei nelegalios literatūros platinimu ir ištremta į Vorkutą (Komija). 1954 m. grįžo į Lietuvą. Mirė 1999 m. vasario 22 dieną.

   Juozas Grušys gimė 1915 kovo mėn.20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003-05-12)  apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Eilėraščių rinktinė, „Šiaurės pašvaistė“, autorius Juozas Grušys-Žilvinis.

  Eilėraščių rinktinė, „Šiaurės pašvaistė“, autorius Juozas Grušys-Žilvinis., 1994 m.

  Juozas Grušys

  Eilėraščių rinktinė "Šiaurės pašvaistė",– autorius Juozas Grušys-Žilvinis. Lyrinis dienoraštis. Eilėraščiai iš ciklo "Pavasariai per tundrą ėjo", 1944–1955 m.

  Juozas Grušys gimė 1915 kovo mėn. 20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003-05-12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Juozo Bacevičiaus mirties metinių minėjimas.

  Juozo Bacevičiaus mirties metinių minėjimas., 1996-06-20

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Juozo Bacevičiaus mirties metinių minėjime, Juozas Grušys, 1996 m. liepos 20 d., Paluobių kapinės, Šakių r. Juozas Bacevičius buvo Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam rėžimui veikėjas. 1954–1988 m. Paluobių (Šakių r.) parapijos komiteto pirmininkas. Su kunigais J.Račiūnu, S.Tomkevičiumi, J.Zdebskiu rengė ir platino antisovietinę savilaidos spaudą. 1980–1990 m. su V.Andziuliu dirbo slaptoje spaustuvėje-leidykloje Saliuose, Kauno r. Daugino ir platino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Mirė 1995 m. liepos 19 dieną. 

 • Juozo Grušio eilėraščių rinktinės „Liepsnų šešėliai“ rankraštis.

  Juozo Grušio eilėraščių rinktinės „Liepsnų šešėliai“ rankraštis., 1955–1985 m.

  Juozas Grušys

  Juozo Grušio eilėraščių rinktinės „Liepsnų šešėliai“ rankraštis. 

  Juozas Grušys gimė 1915 kvo mėn. 20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003-05-12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Eilėraščių rinktinė „Liepsnų šešėliai“, autorius Juozas Grušys-Žilvinis.

  Eilėraščių rinktinė „Liepsnų šešėliai“, autorius Juozas Grušys-Žilvinis., 1955–1985 m.

  Juozas Grušys

  Eilėraščių rinktinė „Liepsnų šešėliai“, autorius Juozas Grušys-Žilvinis. Juozo Grušio eilės rašytos grįžus iš tremties,1955-1985 m.

  Juozas Grušys gimė 1915 kovo mė.20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003-05-12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi. 

 • Penktoji poezijos knyga „Paminklas“ Monstrui, išleista Juozo Grušio-Žilvinio.

  Penktoji poezijos knyga „Paminklas“ Monstrui, išleista Juozo Grušio-Žilvinio., 1996 m.

  Juozas Grušys

  Penktoji poezijos knyga išleista Juozo Grušio - Žilvinio "Paminklas" Monstrui".  Išleista 1996 m. Knygoje  sovietiniuose lageriuose rašyti eilėraščiai, kurie buvo renkami apie 11 metų. 

  Juozas Grušys gimė 1915 kovo mėn. 20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003-05-12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Paroda skirta Juozo Grušio 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

  Paroda skirta Juozo Grušio 85-osioms gimimo metinėms paminėti., 2004 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Paroda skirta Juozo Grušio 85-osioms gimimo metinėms paminėti, atidaryta Kauno IX forto muziejuje.  Juozas Grušys gimė 1915 kovo mėn. 20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius: „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003.05.12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Juozą Grušį 85 -rių metų jubiliejaus proga sveikina Jūratė ir Česlovas Norvaišos.

  Juozą Grušį 85 -rių metų jubiliejaus proga sveikina Jūratė ir Česlovas Norvaišos., 2000 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Juozą Grušį  85 -rių metų jubiliejaus proga sveikina Jūratė ir Česlovas Norvaišos.

  Juozas Grušys gimė 1915 kovo mėn. 20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003-05-12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Juozas Grušys svečiuose pas

  Juozas Grušys svečiuose pas "Vyturio" (Kaunas) vidurinės mokyklos dešimtokus., 1995–2000 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Juozas Grušys svečiuose pas "Vyturio" (Kaunas) vidurinės mokyklos dešimtokus. 

  Juozas Grušys gimė 1915 kovo mėn. 20 d., poetas. 1945 m. birželio 8 d. už antisovietinio laikraščio „Tėvynė“ platinimą bei bendradarbiavimą jame Juozas Grušys buvo nuteistas 20 metų katorgos darbų. Bausmę atliko Vorkutos  (Komija) lageryje. 1955 m. grįžo į Lietuvą. Priklausė Lietuvos Liaudies kovotojų sąjungai. Išleido eilėraščių rinkinius:  „Jonvabalių kraujas“ (1993), „Šiaurės pašvaistės“ (1994), „Žaltvykslės“ (1995), parašė ir išleido apybraižą „Po ugnies ženklu“ (1998), skirtą Romo Kalantos atminimui. Mirė 2002 m. Po mirties (2003-05-12) apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Riterio kryžiumi.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.